[English flag]
[19-20 mars 1977, Frankfurt am Main]

19-20 mars 1977, Frankfurt am Main

Musikhochschule & Hessischer Rundfunk, "Neue Musik"

Concert

19 mars 1977 : Musiques de Marc Battier, Gilbert Dalmasso, Giuseppe G. Englert
20 mars 1977 : Musiques de Patrick Greussay, Didier Roncin
Images de Louis Audoire, Michel Bret, Hervé Huitric
[Artinfo-Musinfo - GAIV. ]19-20 mars 1977, Frankfurt am Main : 1 [Artinfo-Musinfo - GAIV. ]19-20 mars 1977, Frankfurt am Main : 2 [Artinfo-Musinfo - GAIV. ]19-20 mars 1977, Frankfurt am Main : 3 [Artinfo-Musinfo - GAIV. ]19-20 mars 1977, Frankfurt am Main : 4
[Artinfo-Musinfo - GAIV. ]19-20 mars 1977, Frankfurt am Main : 5 [Artinfo-Musinfo - GAIV. ]19-20 mars 1977, Frankfurt am Main : 6 [Artinfo-Musinfo - GAIV. ]19-20 mars 1977, Frankfurt am Main : 7 [Artinfo-Musinfo - GAIV. ]19-20 mars 1977, Frankfurt am Main : 8
[Artinfo-Musinfo - GAIV. ]19-20 mars 1977, Frankfurt am Main : 9 [Artinfo-Musinfo - GAIV. ]19-20 mars 1977, Frankfurt am Main : 10 [Artinfo-Musinfo - GAIV. ]19-20 mars 1977, Frankfurt am Main : 11 [Artinfo-Musinfo - GAIV. ]19-20 mars 1977, Frankfurt am Main : 12
[Artinfo-Musinfo - GAIV. ]19-20 mars 1977, Frankfurt am Main : 13 [Artinfo-Musinfo - GAIV. ]19-20 mars 1977, Frankfurt am Main : 14 [Artinfo-Musinfo - GAIV. ]19-20 mars 1977, Frankfurt am Main : 15 [Artinfo-Musinfo - GAIV. ]19-20 mars 1977, Frankfurt am Main : 16
[Artinfo-Musinfo - GAIV. ]19-20 mars 1977, Frankfurt am Main : 17 [Artinfo-Musinfo - GAIV. ]19-20 mars 1977, Frankfurt am Main : 18 [Artinfo-Musinfo - GAIV. ]19-20 mars 1977, Frankfurt am Main : 19 [Artinfo-Musinfo - GAIV. ]19-20 mars 1977, Frankfurt am Main : 20
icône flèche en haut